ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„РЕНАТО ГРУП“ ООД, дружество с ограничена отговорност учредено по законите на Република България, вписано в Търговския регистър наАгенцията по вписванията с ЕИК 204088943, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, ул. „Рила“ №6, обработва информация и лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, РЕНАТО ГРУП“ ООД следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риск за правата и свободите на субектите на лични данни.

Настоящото уведомление за поверителност се прилага по отношение на нашите кандидати за работа и клиенти.

Считаме, че е важно да Ви осигурим максимална прозрачност, като Ви разясним как използваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които Вие като физически лица можете да упражнявате по отношение на използването на вашите лични данни. Посочваме Ви как да се свържете с нас, в случай на възникнали въпроси, във връзка с нашата практика за поверителност както и органът, към който можете да с обърнете, в случай, че правата Ви са нарушени.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Лични данни означава всяка информация, която може да е свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице (предмет на дейност). Личните данни включват всякаква информация, пряка или косвена, която се отнася до лицето субект, като име, пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови данни, IP адрес и др.

Чувствителните лични данни: Има определени категории лични данни, които се ползват с по-високо ниво на защита. Такива са данните за здравето, биометрични данни, данни отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи и др. Обработването и съхранението на посочените категории лични данни е забранено, но забраната може да се преодолее чрез получаване на изрично съгласие от субекта на данните.

2. КАК И С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Фирма „РЕНАТО ГРУП“ ООД разполага с лични данни, които са ни предоставени доброволно, посредством попълване на онлайн формуляр и регистрация по време на работно интервю, както и при сключване и изпълнение на трудов договор. Събирането на лични данни става само за конкретните, изрични и легитимни цели, а именно:

 • обработка и отговаряне на запитвания и заявки с цел установяване самоличността на субекта, както и отношенията, които възникват по този повод;
 • дейности свързани с цел възможности за наемане на работа (изпращане на известия за налични работни позиции);
 • осъществяване на кореспонденция и връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, сключване на договор, други правни документи;
 • подписване на трудов договор и сет от документи, във връзка с Вашата работна позиция;
 • управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици;
 • обработка на плащания и извършване на финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане;
 • изготвяне на застраховка;
 • участие в онлайн проучване и други маркетингови активности;
 • спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, съответните стандарти на индустрията, договорните задължения и нашите правила.

3. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както във, така и извън ЕИП на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите.

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

В случай че отпадне необходимостта от обработването на предоставените от Вас лични данни или оттеглите предоставеното от Вас съгласие, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

От своя страна, за да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

4. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НАЧИНИТЕ ИМ НА СЪБИРАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ОБРАБОТВАМЕ

Ние събираме лични данни за Вас чрез нашия сайт, канали в социалните мрежи; чрез телефон или имейл; чрез кандидатури за работа; чрез функцията във връзка с нашите клиенти и доставчици.

 • при комуникация по телефон: име, фамилия, телефон, имейл, пол, възраст, адрес, в зависимост от конкретния случай;
 • чрез регистрация в уебсайта на „РЕНАТО ГРУП“ ООД: име, фамилия, телефон, имейл, пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност;
 • при активиране на автобиография: име, фамилия, телефон, имейл, пол, възраст, адрес, хронологията на трудовата заетост и образование, езикови умения и други умения, свързани с работата, данни за семейно положение, гражданство, препоръки. Потребителят сам преценява какви лични данни да се съдържат в съответните файлове, включително информация, съдържаща чувствителни или специални категории данни.
 • при подписване на трудов договор: идентификационни данни като: три имена, ЕГН, дата и място на раждане, данни по документ за самоличност, информация за банковата сметка.

„РЕНАТО ГРУП“ ООД обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнение на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на „РЕНАТО ГРУП“ ООД.

5. ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 • точност и актуалност на предоставените данни;
 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност при обработката и събирането на лични данни;
 • съвместимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на съхраняваните данни с оглед постигане на целите;
 • цялостност и конфеденциалност на обработваните данни и гарантиране на тяхното съхраняване по начин, осигуряващ необходимата сигурност;

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

 • Във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка за услуга на „РЕНАТО ГРУП“ ООД Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги; търговски партньори); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас.
 • Лични данни могат да се предоставят на органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство (прокуратура, полиция, съдилища и други държавни органи под и в рамките на закона и в резултат на изрично поисканите изисквания).

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ, КОИТО ПРИЛАГАМЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, като:

 • спазване правилата за обработка, съхраняване и защита на всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни;
 • защита чрез съответните технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, загуба или неправомерен достъп, както и от други незаконни форми на обработване;
 • водене на регистър и мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • сървърните помещения са достъпни само за администратори със специален достъп и спазват регулациите на ЕС – включително – се намират на територията на ЕС;
 • персонална защита чрез лични пароли за достъп до компютри и информационни системи съдържащи регистри;
 • криптиране на личните данни;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

8. ВАШИТЕ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР

Всеки потребител на услуги предлагани от „РЕНАТО ГРУП“ ООД, предоставил лични данни, има право по всяко време на:

 • Право на информация

Субектът на данни има право да поиска информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 • Право на корекция

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

В „РЕНАТО ГРУП“ ООД е назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да осъществите контакт, на следния имейл адрес: info@renato-job.com

и телефонен номер: +359 878/12 28 21; +359 885/17 83 97

 • Право на възражение

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

 • Право на ограничаване на обработването

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако оспорва верността на данните – за периода, в който се проверява верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или „РЕНАТО ГРУП“ ООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

 • Право на преносимост на данни

Субектът на данни може да поиска „РЕНАТО ГРУП“ ООД да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.

 • Право на жалба

В случай че субектът на данни прецени, че „РЕНАТО ГРУП“ ООД нарушава приложимата нормативна уредбав областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

 • Право на достъп

По всяко време субектът на данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така – да получи достъп до тях и информация относно обработването им и относно правата му във връзка с това.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужното забавяне, ако са налице основанията, предвидени в чл.17 на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

9. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни.

10. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Вие можете по всяко време да зададете въпроси относно политиката на „РЕНАТО ГРУП“ ООД за защита на личните данни, да възразите срещу обработването на данните Ви, както и да оттеглите дадените от Вас съгласия, по един от следните начини:

 1. Чрез обаждане на тел. + +359 878 122 821; +359 885 178 397
 2. Чрез изпращане на имейл: info@renato-job.com
 3. В офиса на „Ренато Груп“ ООД, на адрес: гр. Казанлък, ул. „Рила“ 6

 

11. КАК И КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА?

За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Адрес: София 1592 ,

бул. „Цветан Лазаров“ №2,

тел. +359 2 915 3580; факс +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg

website: http://www.cpdp.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук